محمدولی روزبهان اظهار کرد: با حمایت دولت از چایکاران و صنعت تولید چای، مصرف چای خشک تولید داخل ۶۳ درصد رشد کرد که نشان دهنده آشتی مردم با چای ایرانی است.

وی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت وام های به زراعی، پرداخت وام به کارخانجات چای، تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای کشور با پرداخت ۱۰۰ درصد سهام چایکاران، تامین نقدینگی کافی خرید برگ سبز چای و پرداخت به موقع مطالبات چایکاران را از جمله اقدامات حمایتی دولت از صنعت چای عنوان کرد.