بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال ۱۳۹۶ قریب به ۸ تن چای سبز ، به ارزش ریالی ۹۵۸۱۴۹۴۹۲ و ارزش دلاری ۲۹۵۲۳ وارد کشور شده است.
کشور امارات با صادر کردن ۷ تن چای سبز، به ارزش دلاری ۲۳۱۵۳ و ارزش ریالی ۷۵۱۴۸۳۸۴۵ و همچنین کشور انگلستان با صادرات ۶۶۸ کیلوگرم چای سبز، با ارزش ریالی ۲۰۶۶۶۵۶۴۷ و ارزش دلاری ۶۳۷۰ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.