روز یکشنبه (۹۶/۲/۳۱) جلسه ای با حضور رئیس سازمان چای کشور، معاون بازاریابی، مدیر حراست، کارشناس مسئول آبیاری جهادکشاورزی استان مازندران و کارشناس آب و خاک مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تنکابن، در روستای پلطان برگزار شد. در این جلسه، پیرامون توسعه شبکه آبیاری تحت فشار باغات چای منطقه پلطان به بررسی عوامل مختلف پرداخته شد و مقرر گردید سوابق کارهای انجام گرفته در خصوص آبیاری تحت فشار آن منطقه طی هماهنگی پژوهشکده چای کشور در اختیار مسئولین جهادکشاورزی استان مازندران جهت اقدامات بعدی قرارگیرد. قابل ذکراست که ایجاد توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در باغات چای علاوه بر افزایش کمی، در ارتقای کیفیت محصول تولیدی و افزایش درآمد چایکاران نیز بسیار موثر خواهد بود.