رئیس سازمان چای کشور از باغ های چای منطقه لاهیجان ، که عملیات به زراعی را انجام داده بودند بازدید بعمل آورد در این بازدید که آقای مهندس سید عبدالله میر حسینی مقدم مشاور و مجری طرح ملی بهزراعی رئیس سازمان نیز وی را همراهی میکرد، در ابتدا به مناطق بازکیا گوراب ، بازان ، تجن کوگه ، شریف آباد زمیدان ،سطل سر و اداره چای شهرستان لاهیجان را به صورت سر زده بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی سازمان  چای کشور ،رئیس سازمان چای کشور ا ز نزدیک با کشاورزانی که جهت دریافت تسهیلات وام به زراعی وتکمیل پرونده حضور داشتند به صحبت نشسته و مشکلات انها را مورد برسی قراردادند وجهت حل آنها دستورات مقتضی را صادرکردند.