به گزارش اخبار چای و به نقل از ایلنا،فرزین فرهادی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر اظهار کرد: پنج ماهه امسال ۲۸ فقره پروانه دامداری کوچک روستایی توسط کمیسیون فنی صدور پروانه دامداری کوچک روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر ادامه داد: ۴ فقره پروانه گاو شیری به ظرفیت ۳۰ راس مادر صادر و ۱۳ فقره پروانه بهره برداری پرورش گاوشیری به ظرفیت ۱۰۳ راس مادر تمدید، ۷ فقره پروانه گوسفند داشتی به ظرفیت ۲۹۵ راس، ۴ فقره پروانه بهره برداری پرورش گوسفند و بز داشتی به ظرفیت ۲۵۸ راس، یک فقره پروانه بهره برداری گوساله پرواری بظرفیت ۲۰ راس، ۵ فقره پروانه بهره برداری پرواربندی بره به ظرفیت ۲۱۵ راس صادر و ۳ فقره پروانه بهره برداری بره به ظرفیت ۱۱۰ راس تمدید شد.