رئیس سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی غرب گیلان در شهرستانهای رشت،شفت وفومن بازدیدکرد.دکتر محمد ولی روزبهان دربازدید از کارخانجات چایسازی رحمت سمیعی وطالقانی دررشت ،ستاره شمال در شفت وهمچنین امام چای،سبزینه گیلان وفومنات در فومن بر خرید کیفی برگ سبز چای از سوی ناظران سازمان چای وهمچنین تولید چای خشک کیفی از سوی مدیران واحدهای چایسازی تاکید کرد.
وی دراین بازدید به روسای ادارات چای وهمچنین کارشناسان سازمان تاکیدکرد تا همواره نسبت به خرید برگ سبز چای بسیار مرغوب جدیت به خرج دهند وبرروند چای سازی در واحدهای چایسازی نظارت نمایند.
رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: امسال برگ‌های برداشت شده به‌دلیل شرایط آب و هوایی مناسب وهمچنین همراهی چایکاران نسبت به عملیات بهزراعی ، کیفی ترازگذشته است.
روزبهان تأکید کرد: اگر در بهار و تابستان شاهد نزولات جوی مناسبی باشیم، پیش‌بینی می‌شود که امسال کیفی‌ترین چای را داشته باشیم.
رئیس سازمان چای در این بازدید همچنین در گفتگوبا کشاورزان چایکار ومدیران واحدهای چایسازی بر اهتمام جدی دولت تدبیروامید در حمایت از صنعت چای کشور تاکیدکرد.
وی همچنین از پرداخت مرحله ششم تسهیلات بهزراعی به مبلغ ۲میلیاردو۲۰۰ میلیون تومان کشاورزان چایکار خبرداد وافزودمابقی تسهیلات بهزراعی نیز بتدریج درآینده پرداخت خواهدشد.
دکتر روزبهان درخصوص پرداخت بهای خریدتضمینی برگ سبز چای نیز اظهارداشت:تمام تلاش ما براین است تا بهای برگ سبز چای بموقع به کشاورزان پرداخت گردد ودراین زمینه از مدیران کارخانجات انتظارداریم تا هر چه سریعتر قدرسهم ۳۳ درصد خودبه دولت را پرداخت نمایند تا سازمان چای بتواندزمینه پرداخت هر چه سریعتر بهای کامل برگ سبز را به کشاورزان چایکار فراهم نماید.