اولین جلسه ایجاد صندوق حمایتی چای با حضور آقای مهندس رضوی رییس هیا ت مدیره صندوق مادر تخصصی سرما یه کشاورزی در محل سازمان چای کشور تشکیل گردید.

رئیس سازمان چای کشور در این جلسه به اهمیت اقتصادی چای درکشور واستان های گیلان ومازندران از لحاظ معیشت و اشتغال تاکید نمود ه و میزان مصرف وهزینه واردات چای کشوررا قابل توجه وچشمگیر دانست.

دکتر محمد ولی روز بهان با بیان آمارهایی از سالهای گذشته برخی کمبودها و نقایص و عدم برنامه ریزی برای ساماندهی این بخش را از تهدیدهای موجود ذکر کرد و اظهارداشت به کمک دولت وبا تبدیل تهدیدها به فرصت ها می باید شرایط مناسبی را برای بهبود وضعیت چای کشور ایجاد نمود.

درادامه این نشست رییس هیا ت مدیره صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی در جمع کارشناسان سازمان چای کشور ضمن تشکرازریاست سازمان چای کشور بابت انجام این سفر که به دنبال ما موریتی از طرف دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وهمچنین در راستای صورتجلسه هیئت محترم دولت تهیه شده بود صورت گرفته است افزود : مشکل بخش کشاورزی در خصوص تامین سرمایه و عدم توانایی سیستم بانکی برای حمایت از بخش کشاورزی می باشد.

مهندس رضوی همچنین به نحوه تشکیل و ساختار یک صندوق توسعه سرمایه گذاری اشاره کرد ونمونه های ملی و استانی متعددی را مثال زدند واز اعضای حاضر در جلسه خواستند موارد ۱۷و۱۹ قانون افزایش بهره وری دربخش کشاورزی را مطالعه کنند.
وی تشکیل صندوق چای در راستای حمایت ازکشاورزان وتجمیع سرمایه ها درمسیر بهبود وضعیت تولید دانست.

رییس هیا ت مدیره صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی در مجموع به اهمیت این صندوق برای حمایت از کشاورزان و تجمیع سرمایه ها در مسیر بهبود وضعیت تولید اشاره داشتند ومردم را متولی و گرداننده اصلی این صندوق ها دانستند.
در ادامه این نشست مقرر شد که تدابیری اتخاذ گردد تا تسهیلات وام بهزراعی جهت پرداخت به کشاورزان چایکار هر چه سریعتر کار سازی شود وهمچنین به موازات پرداخت وام بهزاعی در قالب صندوق حمایت ازتوسعه کشاورزی استان از سوی سازمان چای کشور اقدامات لازم به عمل آید.