چای دبش شهری چای رفاه لاهیجان
۴۵۰گرمی ۱۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۰گرمی ۱۷۰۰۰۰ ریال
کیسه ای ۱۱۰۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۵۵۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۷۵۰۰۰ ریال
کیسه ای ۱۰۰۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۵۶۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۶۴۰۰۰ ریال
کیسه ای ۱۰۶۰۰۰ ریال

 

   
چای فومنات چای حشمت چای نوبر
۴۵۰گرمی ۱۴۰۰۰۰ ریال
۵۰۰گرمی ۱۵۳۰۰۰ ریال
کیسه ای ۹۰۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۳۲۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۴۶۰۰۰ ریال
کیسه ای ۸۹۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۲۴۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۴۷۰۰۰ ریال
کیسه ای ۹۶۰۰۰ ریال

 

   
چای نوشینه چای کارمین چای محمود
۴۵۰گرمی ۱۲۰۰۰۰ ریال
۵۰۰گرمی ۱۳۲۰۰۰ ریال
کیسه ای ۷۸۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۳۲۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۷۰۰۰۰ ریال
کیسه ای ۹۵۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۴۳۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۷۶۰۰۰ ریال
کیسه ای ۹۸۰۰۰ ریال

 

   
چای لیپتون چای حشمت چای نوبر
۴۵۰گرمی ۱۷۶۰۰۰ ریال
۵۰۰گرمی ۱۹۸۰۰۰ ریال
کیسه ای ۱۳۴۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۶۷۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۸۷۰۰۰ ریال
کیسه ای ۹۸۰۰۰ ریال
۴۵۰ گرمی ۱۵۹۰۰۰ ریال
۵۰۰ گرمی ۱۸۹۰۰۰ ریال
کیسه ای ۱۲۳۰۰۰ ریال