رئیس سازمان چای کشورگفت: تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور،اعلام بموقع قیمت تضمینی برگ سبز وآغازپرداخت تسهیلات بهزراعی درروزهای پایانی سالجاری سبب ایجادشورونشاط درکشاورزان چایکار گردیده است .
دکترمحمدولی روزبهان درنشست با مدیران ستادی وروسای ادارات شهرستانها افزود:امروزشاهدپرداخت مرحله اول تسهیلات بهزراعی به حساب کشاورزان چایکار بودیم واین سبب خوشحالی وشادمانی کشاورزان چایکار در لحظات پایانی سال شده است .
وی تاکیدکرد:روسای ادارات چای درایام تعطیلات نوروز بایدهمچنان نسبت به تشکیل وتکمیل پرونده کشاورزان چایکار اقدام کنند وروزانه لیست های تکمیلی را به سازمان چای کشورارسال کنند.
رئیس سازمان چای کشور اظهارامیدواری کرد:با مجموعه اقداماتی که درسالجاری صورت گرفته است وضعیت صنعت چای در سال آتی بسیار مطلوب تر از گذشته خواهدبود.
روزبهان اظهارداشت:باتوجه به تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورکمک به کشاورزان چایکاروصاحبان صنعت شرایط بسیاربهتری نسبت به گذشته خواهدداشت.
وی درپایان خاطرنشان کرد:هدف از برگزاری این نشست تقدیروتشکرازتلاش ها وزحمات شما درسالجاری که بنام سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی خصوصا در ایجاد صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور وهمچنین پرداخت تسهیلات بهزراعی بود.