دستگیری فرد مظنون به بمبگذاری در مراسمسالن محل مراسماحمدی نژاد پشت تریبون سخنرانیکتک زدن معترضان به سخنرانی احمدی نژاد از سوی برخی از حضار