| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF| از تعدادهم نظرانش در همین سایت متوه میشی

اندیشه و نگاه چند میلیون نفر را تغیر داده و قبح چنین عمل شنیعی را برای چند ده میلیون ریخته
گناه گناه است چه دزدی و چه ….

مثل اینکه یک احمقی توجیه بیاورد چون زنا عمل پسیار زشتی است پس من خود ارضائی میکنم
زشتی هر دو عمل را در منظر خداوند میتوانید بایک سرچ پیدا کنید

کلام حضرت علی را در خصوص ترجیح گناهان بنگرید